Ubutumwa

Kirundi

Igisata c’Ubutungane n’Amahoro, kimurikiwe n’Inkuru nziza y’Urukiza be n’Inyigisho y’Ekleziya mu vy’Imibano, ubutunzi na politike, kijejwe guteza imbere umuco w’ugusonera amabwirizwa n’amategeko, umuco w’ubutungane, w’ugusubiza hamwe, w’ubwitonzi mw’ikenyurwa ry’amatati, kugira ngo umuntu wese atere imbere mu vy’umutima n’umubiri, mu vy’imico n’imigenzo myiza.

ABATERANTEGE MU BUHINGA NO MU BURYO

Twandikire

Commission Épiscopale Justice et Paix
C.E.J.P BURUNDI

Bulding de la Coordination des Mouvements d'Action Catholique -Rue de la Mission
BP: 7074 BUJUMBURA BURUNDI
TEL: +257 24 3126
Fax: +257 24 7704
Email: cejp@cejp.bi
Site web: cejp.b

Suivez-nous sur:

Ibisata bikorerwamwo

  • Intwaro ibereye
  • Ubwiyumvanemwo mu gihugu
  • Inyigisho y’Ekleziya mu vy’imibano
  • Iterambere rirama
  • Ugukiranura kahise kababaje
  • Uburongozi
  • Ihonyangabuzima rishimikira ku gitsina
  • Ukuri n’ugusubiza hamwe
  • Indero iramurira amahoro

Urunani CEJP mu Masanamu

Back to Top